Grondwettelijk Hof handhaaft het Vlaams Onteigeningsdecreet

In een arrest van 18 oktober 2018 (nr. 143/2018) heeft het Grondwettelijk Hof het vernietigingsberoep tegen het Vlaams Onteigeningsdecreet verworpen. De nieuwe decretale regeling inzake zelfrealisatie, doelneutraliteit en planologische neutraliteit hebben de toets aan de grondwet doorstaan. 

Niet alle grondwettigheidsdiscussies omtrent het decreet zijn hiermee beslecht. Het middel dat verband hield met de afschaffing van de onteigeningsmachtiging voor wat betreft lokale besturen, werd onontvankelijk verklaard.

Lees het volledige arrest hier.