Privacy en Cookie Policy

1. Privacy

1.1 Introductie

Dit is de privacy policy van Verbist Advocatuur, een BVBA opgericht in België, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen als ‘Verbist Advocaten’ onder het nummer 0895.061.263, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2560 Kessel (Nijlen), Torenvenstraat 16.

Dit document duidt aan in welke omstandigheden uw persoonsgegevens verzameld, bewerkt en gebruikt worden, evenals de wijze waarop deze worden beveiligd.

Verbist Advocatuur houdt eraan haar cliënten en de bij haar activiteiten betrokken partijen te informeren omtrent de persoonsgegevens die zij bewaart, de wijze waarop dit gebeurt, evenals de redenen waarom zij dit doet.

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met alle wetten en regelgevingen met betrekking tot gegevensbescherming, waaronder de Verordening (EUR) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (ook bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR).

1.2 De persoonlijke gegevens die we verzamelen en verwerken​​​

De persoonlijke gegevens die we van u verzamelen en verwerken kunnen de volgende informatie bevatten:

  • Naam en voornaam
  • Woonplaats
  • E-mailadres
  • Vaste en/of mobiele telefoon
  • Geboortedatum
  • Taal
  • Burgerlijke stand
  • Beroep
  • Rekeningnummer
  • Activiteiten op onze website
  • IP-Adres
  • Eventueel bijkomende persoonsgegevens die worden verstrekt

Naast deze gegevens zal Verbist Advocatuur gebeurtelijk eveneens bepaalde voor de betrokkene gevoelige persoonsgegevens gebruiken. Deze informatie betreft onder meer:

 • Strafrechtelijk verleden
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Persoonsgegevens waaruit etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of lidmaatschap van een vakbond blijken en genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Deze gevoelige gegevens zullen steeds enkel worden aangewend in functie van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering, dit conform art. 9 lid 2, f) AVG.

1.3 Hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt door Verbist Advocatuur om:

 • juridisch advies of andere diensten aan onze klanten te verlenen (zoals het versturen van ingebrekestellingen, het voeren van communicatie met derden, het voeren van administratieve en gerechtelijke procedures) en om onze zakelijke relaties met u of uw organisatie te beheren (inclusief voor facturering, boekhouding, audit, incasso, betalingen, tewerkstelling en andere ondersteunende diensten)
 • te handelen in overeenstemming met onze wettelijke en regelgevende verplichtingen, inclusief met betrekking tot het kennen van uw klant, antiwitwaspraktijken en sanctiecontroles
 • de toegang tot onze kantoren, website www.verbistadvocatuur.be, applicaties, systemen en online platforms te beheren en te beveiligen
 • deze gegevens te verwerken voor doeleinden van het legitieme belang van Verbist Advocatuur, op voorwaarde dat dit legitieme belang niet wordt overschreden door uw belangen of uw fundamentele rechten en vrijheden
 • uw vraag te beantwoorden wanneer u contact met ons opneemt met vragen of verzoeken of wanneer u onze juridische diensten inschakelt

1.4 Beveiliging

Verbist Advocatuur beveiligt uw persoonlijke gegevens door middel van verschillende technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls, beveiligde servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.

1.5 Uw rechten

We streven ernaar om informatie over u zo nauwkeurig mogelijk te houden. U hebt het recht om te weten of uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en, in dat geval, toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens. Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te corrigeren, te wissen of te beperken en uw toestemming in te trekken. U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te laten overdragen aan een derde naar keuze. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. U hebt het recht om beperkte verwerking te verkrijgen in overeenstemming met art. 18 AVG.

Als u vragen of klachten heeft over dit Privacybeleid of als u een van uw rechten wilt uitoefenen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens verwerkt door Verbist Advocatuur, stuur dan uw verzoek voor Verbist Advocatuur naar info@verbistadvocatuur.be.

Als u van mening bent dat uw rechten als betrokkene zijn geschonden, houd er dan rekening mee dat u het recht hebt om een ​​klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit:

            Gegevensbeschermingsautoriteit
            Drukpersstraat 35
            1000 BRUSSEL
            +32 (0)2 274 48 00
            +32 (0)2 274 48 35
           
commission@privacycommission.be

1.6 Bewaartermijnen

Verbist Advocatuur zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. In het kader van haar eventuele beroepsaansprakelijkheid zal Verbist Advocatuur deze informatie tenminste gedurende 5 jaar na het ondubbelzinnig beëindigen van  de samenwerking tussen Verbist Advocatuur en de betrokkene bewaren.

Na deze periode zullen alle persoonsgegevens worden verwijderd behoudens de hierna volgende categorieën:

 • Contactgegevens (naam, voornaam, adres en e-mailadres) worden na bovenstaande periode voor een periode van 5 jaar bijgehouden teneinde contact te kunnen opnemen inzake eventuele verdere diensten of informatie evenals voor eventuele verdere opvolging na reactivering.
 • Betalingen en facturatiegegevens worden een bijkomende periode van 2 jaar bijgehouden teneinde te voldoen aan fiscale verplichtingen.

1.7 Doorgifte en derden

Persoonsgegevens die door Verbist Advocatuur worden verwerkt, worden niet zonder geldige reden gedeeld met derden. Een dergelijke geldige reden vormen de situaties waarbij de mededeling van persoonsgegevens vereist is in het kader van een dossier, onder meer voor de mededeling aan de wederpartij, haar raadslieden, aan technische raadslieden en aan de betrokken rechterlijke, arbitrale of administratieve instanties. Het komt voor dat wij beroep doen op derden teneinde specifieke en duidelijk afgelijnde diensten te verstrekken (b.v. deurwaarders, griffie, notaris, overheidsinstanties edm.). Uw gegevens kunnen in dit geval worden overgedragen aan derden, doch dit enkel in het welomlijnde kader van de dienst waarvoor op de derde beroep wordt gedaan en dit steeds onder controle van Verbist Advocatuur. Verbist Advocatuur garandeert hierbij dat de overdacht conform de gelden regelgeving zal plaatsvinden en de nodige beveiligingsmaatregelen zullen worden genomen.

Specifiek voor persoonsgegevens van werknemers geldt dat deze ook gedeeld worden met externe contractanten (zoals sociaal secretariaat of externe dienst preventie) wiens tussenkomst noodzakelijk is voor een vlotte afwikkeling van de contractuele relatie.

Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan actoren uit een derde land of aan een internationale organisatie in de mate dat dit noodzakelijk is in het kader van een specifieke procedure.

2. Cookie Policy

2.1 Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer, tablet, smartphone of ander mobiel apparaat worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

De Belgische wetgeving bevat enkele bepalingen rond cookies, en het gebruik ervan op websites. De Belgische implementatie is afgeleid van de Europese e-privacyrichtlijn, maar het cookiegebruik en de cookiewetgeving worden in elk Europees land anders geregeld.

Als u akkoord gaat door op de cookieverklaring van onze website te klikken, verwerken we automatisch persoonsgegevens voor technisch en functioneel beheer van onze website en zorgen we ervoor dat deze gemakkelijk te gebruiken is. We gebruiken ook cookies voor hetzelfde doel. Cookies helpen ons meer te weten te komen over hoe de website wordt gebruikt, wat ons helpt de algehele ervaring te verbeteren. Zie hieronder voor meer informatie over cookies.

2.2 Cookies​​​​ beheren

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Bij de instellingen van uw internetbrowser kunt u cookies in-, uitschakelen en verwijderen. Dit kunt u alleen zelf doen omdat cookies op uw computer zijn opgeslagen. Door het uitschakelen van cookies is het mogelijk dat sommige gedeelten van deze website niet (geheel) bruikbaar zijn. Meer uitleg over het aanpassen van uw cookie-instellingen vindt u in de 'Help'-functie van uw browser.
Meer info hierover vindt u ook op www.aboutcookies.org.

2.3 Welke cookies gebruikt Verbist Advocatuur?

Deze website gebruikt vooral first party cookies. Die cookies zijn er om je gebruikservaring op de site te helpen verbeteren. We doen dit door bepaalde inlichtingen over de gebruiker te registeren, zoals de taalkeuze, de bezochte pagina’s en de duur van de bezoeken. Om volledig gebruik te maken van deze website, dient je computer, tablet of mobiele telefoon cookies te accepteren.

Daarnaast gebruikt deze website ook third party cookies:

Google Analytics

Wij raadplegen de gebruikersstatistieken van onze website via Google Analytics. Hiervoor worden een aantal cookies geladen wanneer u de site bezoekt. Via deze tracking cookies kunnen wij nagaan hoeveel bezoekers onze website bezoeken en bepaalde demografische gegevens (bv. land van oorsprong) verzamelen. Wij houden uw IP-adres bij. Ook worden de gegevens voor onbeperkte duur bijgehouden.

2.4 Vragen of klachten?

Mocht u vragen of klachten hebben over dit Cookiebeleid, stuur dan uw aanvraag voor Verbist Advocatuur naar info@verbistadvocatuur.be.