Agrarisch recht

Het agrarisch bedrijf, de agro-industrie, de landbouwer ziet zich geconfronteerd met heel wat complexe regelgeving. Men kan geen handeling uitvoeren zonder dat ze door wet of decreet is gereguleerd. Het milieurecht of omgevingsrecht kent talloze bepalingen die van belang zijn voor het landbouwbedrijf: bepalingen inzake mestrechten, transport van mest, transport van dieren, transport van waren die in de voedselketen zullen terecht komen, bodemverontreiniging, de omgevingsvergunning voor het stellen van stedenbouwkundige handelingen (de vroegere bouwvergunning), de omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde activiteiten of inrichtingen (de vroegere milieuvergunning), problemen van herverkaveling of ruilverkaveling.

De oprichting van bepaalde gebouwen (kippenkwekerij, varkenskwekerij,…) vraagt op het vlak van de vergunningsprocedure bijzondere begeleiding. Vaak is er protest tegen dergelijke inrichtingen en gebouwen. Tal van milieuaspecten (afvalwater, geurhinder, stikstof, ammoniak) die rechtstreeks verband houden met het landbouwbedrijf zijn heel specifiek gereguleerd.

Elke landbouwer krijgt te maken met pachtrecht. Het is belangrijk te weten wat uw rechten zijn bij opzeg, bij overdracht van het gepachte goed (voorkooprecht). Niet alleen is de gewone klassieke pacht van belang voor de landbouwer, ook andere rechten zoals huur, gebruik, bezetting ter bede, seizoenspacht en, loopbaanpacht zijn zaken waarmee het landbouwbedrijf kan worden geconfronteerd. 

Tenslotte zijn er mogelijk ook problemen van wegenrecht, zoals trage wegen, buurtwegen, erfdienstbaarheden.

Verbist Advocatuur loodst u door de regelgeving van het agrarisch recht, en staat u bij met advies waar nodig.