Buurtwegen

Geschillen rond buurtwegen lijken de laatste jaren enorm op te leven. Het is niet altijd duidelijk of een weg een buurtweg is, of gewoon een private weg. Misschien is het een trage weg maar geen buurtweg.

Wie meer wil weten over het statuut van een bepaalde weg, zal eerste de Atlas der Buurtwegen moeten raadplegen. Het is belangrijk te weten dat dit een heel oud instrument is, en dat deze atlas nadien vaak is gewijzigd. Het gebeurt soms dat de wijzigingsbesluiten niet verwerkt zijn in de digitale bestanden van de Atlas die per provincie beschikbaar zijn. Het is daarom aangewezen om met de buurtwegenambtenaar of de arrondissementscommissaris zelf in overleg te gaan om te weten wat het precieze actuele statuut is.

Het raadplegen van de atlas der buurtwegen is vaak geen sinecure . U kan deze per provincie digitaal raadplegen en een overzicht daartoe vindt u via deze link http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/8/8264f16f-45d2-4eae-bc77-f003c7830b20 .

Voor de opheffing en wijziging van een buurtweg gelden bepaalde regels zoals bepaald in de Buurtwegenwet van 10 april 1841 die u kan vinden via deze link http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1841041030&table_name=wet .

Verbist Advocatuur kan u als eigenaar, gebruiker of overheid bijstaan in de communicatie omtrent geschillen inzake het gebruik of het bestaan van buurtwegen, zo nodig worden de nodige gerechtelijke en bestuurlijke procedures gevoerd.