Complex Project

België is een democratische rechtsstaat. Dat impliceert dat de onderscheiden machten, met name de uitvoerende macht, de rechterlijke macht en de wetgevende macht gescheiden van elkaar zijn georganiseerd en elkaar ook controleren.

Dit heeft tot gevolg dat als de uitvoerende macht bijvoorbeeld een omgevingsvergunning verleent om een grootschalig of impactrijk project te realiseren, de rechterlijke macht deze vergunning kan controleren en desgevallend kan schorsen of vernietigen.

De Raad van State speelt in dit verhaal een belangrijke rol, net zoals – sedert 2009 – de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Omdat grote infrastructuurprojecten vaak tot weerstand leiden, gebeurt het vaak dat hun uitvoering wordt vertraagd of verhinderd door tussenkomst van een administratief rechtscollege.

De Vlaamse Decreetgever heeft voor dit probleem getracht en oplossing te zoeken en heeft daarom een Decreet Complexe Projecten van 25 april 2014 afgekondigd.

Of dit systeem effectief zal werken bij grote projecten die echt weerstand oproepen, zal nog moeten blijken. Meer informatie omtrent de regelgeving en de systematiek bij complexe projecten vindt u hier http://www.complexeprojecten.be/.