Erfdienstbaarheid

In beginsel is het eigendomsrecht het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben of daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig met de wetten of met de verordeningen.

Niet alleen wetten of verordeningen kunnen dit genot of beschikkingsrecht beperken, ook afspraken tussen private partijen kunnen een beperking opleggen t.a.v. een onroerend goed.

Er zijn aldus publieke en private erfdienstbaarheden: beperkingen van het eigendomsrecht ten behoeve van het algemeen belang of ten behoeve van een ander erf.