Private erfdienstbaarheid

Wat de private erfdienstbaarheden betreft moet een onderscheid worden gemaakt tussen natuurlijke erfdienstbaarheden (rechten van afsluiting en afpaling, rechten van afvloeiing…), conventionele of contractuele erfdienstbaarheden (die hun oorsprong vinden in een contract of een akte, zoals recht van doorgang, van overweg, van riolering, van nutsvoorzieningen) en wettelijke erfdienstbaarheden. Deze laatste vinden hun oorsprong in de wet, voornamelijk het Burgerlijke Wetboek: zoals rechten van lichten en zichten, van afstand van beplanting, recht van uitweg, van gemene muur…

Private erfdienstbaarheden geven heel vaak aanleiding tot geschillen. Er wordt in vraag gesteld of ze nog bestaan (dan wel ooit bestaan hebben), wat hun precieze draagwijdte is, of ze al dan niet zijn verzwaard,…

Verbist Advocatuur staat eigenaars bij in alle mogelijke geschillen omtrent private erfdienstbaarheden.

Een link naar een recent boek over erfdienstbaarheden vindt u hier https://www.diekeure.be/nl-be/professional/7076/erfdienstbaarheden . Verbist Advocatuur heeft aan dit boek zijn medewerking verleend met een bijdrage van Claire Buggenhoudt en Stijn Verbist.