Erfgoed

Sommige goederen worden zo waardevol geacht om historische, culturele, architecturale, esthetische, archeologische, landschappelijke of natuurkundige redenen dat ze beschermd worden als erfgoed. Het agentschap onroerend erfgoed speelt hierin een zeer belangrijke rol (www.onroerenderfgoed.be) .

Een onroerend goed kan beschermd worden als cultuurhistorisch landschap, als monument, als stads- of dorpsgezicht, archeologische site.

Wanneer u eigenaar bent van een onroerend goed dat bepaalde eigenschappen vertoont en daarom voorwerp uitmaakt van een beschermingsprocedure, is het van groot belang uw rechten en plichten in het kader van deze procedure te kennen.

De bescherming als onroerend erfgoed heeft immers belangrijke consequenties op het vlak van vergunningsmogelijkheden, bescherming, beheerd, subsidiemogelijkheden.

Wie als eigenaar bepaalde verplichtingen niet naleeft, kan worden geconfronteerd met handhaving, met sancties.

Heel vaak bestaan de subsidiemogelijkheden wel in theorie, maar is het erg lang wachten op werkelijke financiële tussenkomst van de overheid. Dit veroorzaakt vaak een spanningsveld tussen uw verplichtingen en uw mogelijkheden.

Als u interesse heeft om een onroerend goed te verwerven is het van belang dat u eerst onderzoekt of dat goed hetzij is opgenomen in de inventaris van onroerend erfgoed (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/)  dan wel is beschermd als onroerend erfgoed wat u ook kan nagaan via het Geoportaal, waarop je al het beschermd en geïnventariseerd erfgoed terugvindt.  (https://geo.onroerenderfgoed.be/#zoom=9&lat=6639473.15&lon=462444.02). Als u twijfelt, wendt u dan tot het Agentschap Onroerend Erfgoed, tot de provincie of tot de gemeente, of beter nog tegelijkertijd tot deze drie besturen, zodat de kans groter wordt dat u tijdig een antwoord krijgt.