Hinder en overlast

Hinder en overlast kunnen zich voordoen als geluidshinder, mobiliteitshinder (als een activiteit of inrichting zoveel verkeer genereert dat de omgeving de druk moeilijk aankan), geurhinder (die op en af kan gaan), stofhinder, lichthinder, ofmilieuhinder in het algemeen.

Hierrond kan men preventief werken, in het kader van de aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning (vroeger de milieuvergunning of de bouwvergunning). Volstaan de vergunningsvoorwaarden? Zijn deze wel degelijk nageleefd? 

Iedereen (particulieren, bedrijven, overheden) kan hinder of overlast ondervinden, en iedereen kan in principe hinder of overlast veroorzaken. Het is vaak niet eenvoudig om tot een evenwicht te komen. 

Tussen particuliere buren gaat het bv om overhangende takken, blaffende honden, rook, verminderde lichtinval, aantasting van de privacy...

Als er klachten zijn (vanwege uzelf of tegen u of uw bedrijf) rond milieuhinder, lichthinder, geurhinder, stofhinder, geluidshinder of mobiliteitshinder, is het van belang om met deze klachten adequaat om te gaan.  Communicatie met elkaar kan al heel wat problemen voorkomen of oplossen. Verbist Advocatuur kan u hierin begeleiden. Men moet trachten te voorkomen dat bepaalde klachten uitbreiden tot een stellingenoorlog.

Verbist Advocatuur kan u (al dan niet achter de schermen) bijstaan bij het overleg en de communicatie met het bedrijf of met de buurt, met de betrokken overheden en, indien nodig, in een procedure voor de rechtbank. Soms veroorzaken bedrijven overlast waarvan ze zich niet bewust zijn en soms ervaren buren overlast waar die er niet is. Onderzoek is dan nodig: is er wel degelijk overlast, is deze aanvaardbaar, en welke maatregelen moeten er eventueel worden genomen?