Landinrichting

Landinrichting kent tal van aspecten inzake de inrichting van het (platte)land. Het Landinrichtingsdecreet is dan wel al enkele jaren van kracht, het is een relatief onbekend instrument. Verbist Advocatuur heeft van de regelgeving een kritische analyse gemaakt met het oog op de toepassing ervan in de praktijk.

Het blijkt dat overheden en eigenaars heel wat vragen hebben omtrent landinrichting, inzake de erfdienstbaarheden, de herverkaveling al dan niet met planologische ruil, landinrichtingsprojecten en landinrichtingsplannen.

Verbist Advocatuur staat overheden en eigenaars bij met al hun vragen omtrent landinrichting. Een overzicht van de mogelijkheden vindt u in de folder van de Vlaamse Landmaatschappij, via deze link. https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Landinrichting/Brochure%20landinrichting%20web.pdf.