Natuurbehoud

Natuur en een gezond leefmilieu zijn schaarse goederen waarmee zorgzaam moet worden omgesprongen. Er zijn zowel op Vlaams niveau als op Europees niveau tal van wetgevende initiatieven genomen om het natuur en het leefmilieu in al hun aspecten te vrijwaren en te beschermen.

Op Vlaams niveau staat het Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997 centraal, dat u kan raadplegen via deze link https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1005915.html .

De Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn bepalen welke dier- en plantensoorten en welke natuurgebieden moeten worden beschermd door de Europse lidstaten.

Algemene maatregelen, natuurbeheerplannen, erkenningen als natuurreservaat hebben belangrijke juridische implicaties. Verbist Advocatuur begeleidt overheden en eigenaars bij compensatiemaatregelen en gebiedsgerichte natuurmaatregelen. Het is van wezenlijk belang rechten en plichten in de besluitvormingsprocedure te kennen alsook te weten wat de consequenties zijn van natuurinrichtingsprojecten, van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), speciale beschermingszones (SBZ – Natura 2000). Via deze link vind je bijvoorbeeld Natura 2000-gebieden in jouw buurt https://www.natura2000.vlaanderen.be/ .  Tot de Natura 2000-gebieden behoren onder meer de habitatrichtlijngebieden en de vogelrichtlijngebieden.