Onderwijsrecht

We leven in een maatschappij waarin onderwijs een centrale taak inneemt. Onderwijs is belangrijk voor onze algemene ontwikkeling en voor onze kansen op de arbeidsmarkt.

Het onderwijs is bijzonder complex en gedetailleerd gereguleerd.

Verbist Advocatuur staat onderwijsinstellingen, scholen, universiteiten en vormingscentra bij met advies voor wat betreft de inrichting van het onderwijs en bijstand in juridische geschillen met leerkrachten, lesgevers, pedagogisch verantwoordelijken en in examengeschillen met studenten en leerlingen.

Onderwijsinstellingen worden geconfronteerd met tal van juridische vragen inzake patrimoniumbeheer, onroerend goed, VZW-wetgeving, benoemingen, tucht, welzijn op het werk, bouwrecht, aansprakelijkheid en verzekeringen, overheidsopdrachten, subsidies. Verbist Advocatuur is vertrouwd met al deze juridische facetten waar overheidsinstellingen mee geconfronteerd worden en met de eigenheid van de onderwijsinstelling op zich.

Verbist Advocatuur staat leerlingen en studenten bij wanneer zij rechtsbescherming zoeken in het kader van studievoortgangsbetwistingen en tuchtbeslissingen.

Verbist advocatuur staat ook lesgevers, leerkrachten en docenten bij in tuchtrechtelijke aangelegenheden, vragen rond hun rechtspositie (werving, bevordering en selectie), beroepsgeheim, welzijn op het werk, burn-out, aansprakelijkheidsvorderingen.

Verbist Advocatuur is vertrouwd met de procedures voor de Raad van State (www.raadvanstate.be) voor wat betreft betwistingen in het middelbaar onderwijs, en de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen  (http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/raad) voor wat betreft betwistingen in het hoger en universitair onderwijs.