Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten kunnen een belangrijk deel van uw omzet uitmaken. Het is van zeer groot belang om een offerte of aanbod correct en tijdig te formuleren. De aanbesteding van overheidsopdrachten is vaak een complex gebeuren. Als de opdracht aan uw bedrijf is gegund en een andere inschrijver betwist dit, is het van belang om accuraat verweer te formuleren in de procedures voor de Raad van State (in het kader van een administratief kort geding) of voor de gewone kort geding rechter. Omgekeerd is het mogelijk dat de opdracht onterecht niet aan uw bedrijf werd gegund. In dat geval is het van belang om snel rechtsbescherming te zoeken zoals voorzien door de Wet Rechtsbescherming Overheidsopdrachten.

Ook de uitvoering van overheidsopdrachten wordt beheerst door bijzondere regels. Het is belangrijk om tijdens de uitvoeringsfase correct en tijdig te reageren op berichten van de aanbestedende overheid. Verbist Advocatuur begeleidt u bij het voorkomen van procedures inzake uitvoeringsgeschillen alsook in eventuele gerechtelijke procedures en expertises zelf.

De Europese en Belgische overheidsopdrachtenregelgeving vindt u via deze link https://overheid.vlaanderen.be/regelgeving-overheidsopdrachten.