Procedures voor de Raad van State

De Raad van State (www.raadvanstate.be) is in België het hoogste administratieve rechtscollege.  Wanneer de Raad van State een beslissing schorst of vernietigt, gebeurt dat door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State vernietigt of schorst niet zomaar een bestuurshandeling: dat kan alleen als de bestreden handeling onwettig is (vernietiging) of lijkt (schorsing, waarna de procedure ten gronde verder zal gevoerd worden).

Als een bestuurshandeling (zoals een milieuvergunning, een omgevingsvergunning, een ruimtelijk uitvoeringsplan, een benoemingsbesluit.) onwettig is, is dat in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de overheid die het bestreden besluit heeft genomen. Daarom dienen overheden zeer omzichtig en voorzichtig, en vooral vooruitziend te werk te gaan als zij een beslissing voorbereiden. Er zijn soms immers heel veel specifieke wettelijke bepalingen en regeltjes op de beslissing van toepassing.  Daarnaast gelden voor elke bestuurlijke overheid (zoals een gemeente, gemeenteraad en schepencollege, een provincie, het Vlaams gewest, de Federale overheid,…) de ongeschreven algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals daar zijn het redelijkheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel, het fair-playbeginsel, het motiveringsbeginsel, het transparantiebeginsel, het onpartijdigheidsbeginsel…

Als eerste alle vereiste procedures (georganiseerde administratieve beroepen) zijn doorlopen (ten minste als deze voorhanden zijn) is de Raad van State bevoegd om de wettigheid van de bestuurshandelingen te onderzoeken. Wie de Raad van State wil vatten moet dat tijdig doen en op een ontvankelijke wijze.

Als een beslissing ten uwen gunste wordt bestreden bij de Raad van State is het van belang dat u tijdig tussenkomt in de procedure ten einde de bestreden beslissing samen met de betrokken overheid, te gaan verdedigen.

Verbist Advocatuur heeft een jarenlange ervaring met het voeren van procedures voor de Raad van State.