Procedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Raad voor Vergunningsbetwistingen (http://www.dbrc.be/raad-voor-vergunningsbetwistingen) vervult voor wat betreft het Vlaams Gewest een centrale rol in de rechtsbescherming tegen overheidshandelen.

Waar de Raad voor Vergunningsbetwistingen eerst uitsluitend bevoegd was voor registratiebeslissingen (de beslissingen tot al dan niet opname in een vergunningenregister) en vergunningsbeslissingen (bouwvergunningen en verkavelingsvergunningen) is de Raad nu ook bevoegd, door de inwerkingtreding van het Omgevingsvergunningsdecreet voor de beroepen tot schorsing en vernietiging tegen in laatste aanleg genomen omgevingsvergunningsbeslissingen (voor stedenbouwkundige handelingen, voor verkaveling en ook voor de exploitatie van ingedeelde activiteiten en inrichtingen – de vroegere milieuvergunningen) en voor beroepen tot schorsing en vernietiging van onteigeningsbeslissingen (op grond van het Onteigeningsdecreet).

De Raad kampte oorspronkelijk met een belangrijke achterstand in de verwerking van de dossiers, hetgeen voornamelijk was te wijten aan een onderbezetting. Door aanwervingen van bijkomende rechters en ondersteunend personeel wordt de achterstand langzaam maar zeker weggewerkt.

Verbist Advocatuur heeft jarenlange ervaring met de procedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen, alwaar ze overheden en private partijen bijstaat in de strijd om vergunningsbeslissingen.