Procedures voor het Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof van België (http://www.const-court.be/)  bewaakt de grondwettigheid van de Belgische wetten, van de Vlaamse en Waalse decreten en van de ordonnanties van het Brussels Hoofdstedelijk gewest. U kan het Grondwettelijk Hof rechtsreeks vatten via een verzoek tot vernietiging, eventueel aangevuld met een beroep tot schorsing, van een wettelijke akte. Hierbij is het van belang dat u tijdig ageert, met name binnen de zes maanden na de bekendmaking van de bestreden norm in het Belgisch Staatsblad (http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl) . Als u een bepaalde wetgeving verwacht is het dus van belang om de publicatie daarvan in het Belgisch Staatsblad op te volgen. U kan alle Belgische, Vlaamse, Brusselse en Waalse wetgeving ook opzoeken via de volgende link http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/wet.htm.

Het is echter ook mogelijk het Grondwettelijk Hof onrechtstreeks te (laten) vatten via een zogenaamde prejudiciële vraag, dat is letterlijk vertaald een vraag die een rechter aan het Grondwettelijk Hof kan stellen, alvorens zelf recht te spreken. Dit betekent dat als u in een procedure voor om het even welke rechter in België (de vrederechter, de rechtbank van eerste aanleg, het Hof van Beroep maar ook de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwisingen, en zelfs het Hof van Cassatie) wordt geconfronteerd met een wettelijke akte waarvan u meent dat ze ongrondwettig is, u aan die rechter kan verzoeken om aan het Grondwettelijk Hof zo’n prejudiciële vraag te stellen.

Het Grondwettelijk Hof is bevoegd om zogenaamde wetskrachtige normen te toetsen. Dit zijn zowel de materiële als formele bepalingen aangenomen door het federale parlement (wetten) en door de parlementen van de gemeenschappen en de gewesten (decreten en ordonnanties). Alle andere normen, zoals koninklijke besluiten, besluiten van de regeringen van gemeenschappen en gewesten, ministeriële besluiten, verordeningen en besluiten van provincies en gemeenten, evenals rechterlijke beslissingen vallen buiten de bevoegdheid van het  Grondwettelijk Hof en moeten bestreden worden bij een ander college, zoals bijvoorbeeld de Raad van State.

Het Grondwettelijk Hof toetst deze normen aan de regels die de bevoegdheid bepalen tussen de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten. Bovendien onderzoekt het Hof de eventuele schending van fundamentele rechten en vrijheden zoals in de Grondwet gewaarborgd (zoals het gelijkheidsbeginsel, het recht op onderwijs, de vrijheid van vereniging, de vrijheid van godsdienst, het recht op een menswaardig leven (behoorlijke huisvesting, bescherming van een gezond leefmilieu, culturele ontplooiing, …).

Verbist Advocatuur kan u begeleiden in uw procedure voor het Grondwettelijk Hof.