Ruimtelijke planning

De ruimtelijke bestemming van een grond wordt bepaald door de overheid. De overheid stelt bestemmingsplannen vast. Oorspronkelijk gebeurde dit op basis van de Stedenbouwwet van 22 maart 1962 en werden de gewestplannen en bijzondere plannen van aanleg (BPA’s) vastgesteld. Een overzicht van de data waarop de gewestplannen zijn vastgesteld en in werking zijn getreden, vindt u via deze link.

Om de ruimtelijke bestemming van uw grond te kennen kan u eerst onderzoek wat de gewestplanbestemming is, wat u kan doen via www.geopunt.be. Mogelijk is de gewestplanbestemming gewijzigd en deze wijzigingen zijn niet zichtbaar via geopunt.be. De wijziging kon gebeuren via een bijzonder plan van aanleg (BPA) of een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Daarom is het van belang, om de juiste actuele ruimtelijke bestemming te kennen van een onroerend goed, dat u uw vraag voorlegt aan de gemeente. Ga zelf de plannen inkijken of vraag de grafische plannen digitaal op.

Wat de mogelijkheden zijn op uw eigendom is dus erg afhankelijk van het actueel geldende bestemmingsplan. Of deze bestemming al dan niet kan worden gewijzigd, is in de eerste plaats de beslissing van de overheid zelf. Zij beslist in beginsel eenzijdig of er al dan niet een bestemmingswijzigend ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt. Hiertoe kunnen zowel het Vlaams Gewest (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of GRUP), de provincie (provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan of PRUP) als de gemeente (gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of GemRUP) beslissen . De mogelijkheden daartoe worden beschreven in het ruimtelijk structuurplan, dat ook op deze drie niveaus kan worden vastgesteld.

Soms stelt een overheid een masterplan op, of wordt dit gevraagd van de (project)ontwikkelaar of verkavelaar zodat omtrent een bepaalde omgeving of buurt een totaalvisie wordt ontwikkeld.

Soms kan ook een landinrichtingsplan worden opgemaakt, hoewel hiervan op heden relatief weinig voorbeelden bekend zijn.

Bij de opmaak van al deze plannen is het als eigenaar of bewoner in de omgeving heel goed de publicatie in het Belgisch Staatsblad of op de website van de betrokken overheid op te volgen. Als u twijfels heeft moet u best proactief contact nemen met de bevoegde overheid. Immers is het mogelijk dat u bezwaren of opmerkingen wenst te formuleren bij een openbaar onderzoek, of dient u (als met uw bezwaren geen of onvoldoende rekening werd gehouden) een procedure starten bij de Raad van State.

Verbist Advocatuur staat u bij tijdens het openbaar onderzoek en bij het verdere verloop van de procedure.