Verkavelingsvergunning

Wat vroeger de verkavelingsvergunning heette, is vandaag de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden.

Niemand mag zonder voorafgaande omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden een stuk grond verkavelen voor woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt.

Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden kan worden aangevraagd en verleend voor het verkavelen voor de aanleg en het bebouwen van terreinen voor andere functies.

Verkavelingsvergunningen en verkavelingsplannen doen vaak juridische vragen rijzen: is de verkaveling vervallen? Kan de verkavelingsvergunning worden gewijzigd? Wat is de verhouding tussen het verkavelingsplan en een ruimtelijk uitvoeringsplan?

Bij het verkavelen van gronden moet aandacht worden geschonken aan de aanwezigheid van buurtwegen, aan lasten en voorwaarden die worden opgelegd, afspraken met de wegbeheerder en de rioolnetbeheerder… De verkavelaar moet  ervoor zorgen dat de in de verkaveling opgenomen loten kunnen aansluiten op alle voorzieningen van openbaar nut die vereist worden door het vergunningverlenende bestuursorgaan. In voorkomend geval bepaalt de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden op welke wijze in de nodige infrastructuur voor de nutsvoorzieningen wordt voorzien.

Het aanvragen of verlenen van verkavelingsvergunningen leidt vaak tot twisten en juridische geschillen. Verbist Advocatuur gaat in overleg met de betrokkenen en voert procedure waar dialoog niet (tijdig) tot het gewenste resultaat kan leiden.