Waterwegen

Waterwegen of waterlopen kunnen natuurlijk (rivieren, sommige beken) of artificieel zijn (kanalen, grachten). Het gebruik of het onderhoud ervan kan bepaalde juridische vragen doen rijzen. De aanwezigheid van een waterweg brengt vaak een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid met zich mee voor de overheid die instaat voor het beheer van de waterweg. Anderzijds rijst de vraag wie aansprakelijk is voor de verontreiniging die ontstaat als een waterweg overstroomt en verontreinigd slib achterlaat op een private eigendom.

De vraag rijst wat het statuut is van de waterweg, wie voor de aanleg en het onderhoud ervan verantwoordelijk is (via deze link vindt u een kaart van waterwegbeheerders van bevaarbare waterlopen https://www.binnenvaart.be/images/kaarten-CEMT/images/pdf/PBV_waterwegbeheerders.pdf), wat het statuut is van de oevers,  wie toegang heeft op de jaagpaden en wat de impact is van bruggen en sluizen.

Per provincie worden de waterlopen in kaart gebracht via het geoloket. Voor de provincie Antwerpen gebeurt dit via het geoloket.provincieantwerpen.be en via deze link heeft u een zich op de waterlopen aldaar http://geoloket.provincieantwerpen.be/HTML5_253_Ext/?viewer=extern&LayerTheme=2.

De aanwezigheid van waterwegen heeft ook gevolgen naar de bouwmogelijkheden op een perceel. Het inbuizen of overwelven van een waterweg is niet zomaar mogelijk, maar is afhankelijk van vergunningen en machtigingen.