Welzijn op het werk

Als u werkt, moet u bepaalde prestaties verrichten. Uw werkgever, of dat nu een overheid is, een zelfstandige of een privaat bedrijf, moet echter instaan voor de juiste werkomstandigheden. Uw collega’s hebben zich t.a.v. u aan bepaalde normen en regels te houden. Uw veiligheid, mentale en fysieke gezondheid moeten op de werkvloer worden gevrijwaard.

De Welzijnswet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, ook de "welzijnswet" genoemd, is in België de basiswet op het vlak van de veiligheid en de gezondheid op het werk. (http://www.werk.belgie.be/moduleTab.aspx?id=1954&idM=102) De uitvoeringsbesluiten die deze Welzijnswet uitvoeren worden gebundeld in de zogenaamde Codex over het welzijn op het werk (http://www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx?id=1958).

De bescherming die de werknemer geniet betreft psychosociale risico’s (zoals pesten op het werk, fysieke en mentale stress, uitsluiting, burnout, mobbing, framing,…) alsook de fysieke blootstelling aan omgevingsfactoren en biologische, fysiche, chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia.

Elke aantasting van uw welzijn moet in beginsel worden voorkomen, maar als dat niet mogelijk is, kunnen bepaalde procedures worden gevoerd. Communicatie is hierbij zeer belangrijk. Verbist Advocatuur kan u bijstaan in deze communicatie en in onderhandelingen, alsook in het formuleren van klachten en vorderingen als gesprek en dialoog niet het gewenste resultaat  opleveren.