Zonevreemdheid

Een onroerend goed is zonevreemd als de constructie of de functie in beginsel niet verenigbaar is met de ruimtelijke bestemming van de grond.  Als u bijvoorbeeld een woning heeft in natuurgebied of in agrarisch gebied of industriegebied (ten minste als die woning geen exploitatiewoning is) dan ligt deze zonevreemd. Hetzelfde kan gelden voor een bedrijf gelegen in woongebied of in agrarisch gebied. De historiek is hierbij uiteraard van zeer groot belang.

De ruimtelijke bestemming van een grond wordt bepaald door de overheid. De overheid stelt bestemmingsplannen vast. Oorspronkelijk gebeurde dit op basis van de Stedenbouwwet van 22 maart 1962 en werden de gewestplannen en bijzondere plannen van aanleg (BPA’s) vastgesteld.

Een overzicht van de data waarop de gewestplannen zijn vastgesteld en in werking zijn getreden, vindt u via deze link.

Om de ruimtelijke bestemming van uw grond te kennen kan u eerst onderzoek wat de gewestplanbestemming is, wat u kan doen via www.geopunt.be. Mogelijk is de gewestplanbestemming gewijzigd en deze wijzigingen zijn niet zichtbaar via geopunt.be. De wijziging kon gebeuren via een bijzonder plan van aanleg (BPA) of een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Daarom is het van belang, om de juiste actuele ruimtelijke bestemming te kennen van een onroerend goed, dat u uw vraag voorlegt aan de gemeente. Ga zelf de plannen inkijken of vraag de grafische plannen digitaal op.

Wat er al dan niet mogelijk is binnen een ruimtelijke bestemming, wordt bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften die bij elk ruimtelijk uitvoeringsplan horen. Voor wat betreft de gewestplannen worden de mogelijkheden binnen de bestemmingen bepaald door het Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen, dat u kan raadplegen via deze link. https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1000635&datum=&geannoteerd=false&print=false

Als u kan aantonen dat de constructie en de functie van uw onroerend goed een vermoeden van vergunning geniet (wat betekent dat er geen papieren vergunning voorhanden is, maar dat de constructie en de functie worden geacht te zijn vergund) kan u genieten van bepaalde basisrechten voor zonevreemde constructies en woningen, waarover de basisregeling is terug te vinden via de link: https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1000635&datum=&geannoteerd=false&print=false. In functie van de vergunningstoestand van uw onroerend goed kan u al dan niet onder voorwaarden bepaalde zonevreemde functiewijzingen doorvoeren. https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/Vlaamse-Codex-RO/VCRO-T4-Vergunningen/VCRO-T4-H4-Afwijkingen-Stedenbouwk-voorschriften#afd3.